Mammoth Memory

I – yo

PRONUNCIATION

(Pronounced yoh)

To remember that I is pronounced yoh (yo) in Spanish, use the following mnemonic:

I like yo-yos (yo).

I like yo-yos (yo).

 

 

More Info